Peer-uddannelsen

Peer uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes levede erfaring, og klæder dem på til at kunne yde ligestillet støtte, hvor de kan bruge egne erfaringer konstruktivt.

Deltagerne sættes i stand til at sætte ord på egen udvikling og erfaring, og gøre dem relaterbar for andre i lignende situationer. Ved at have en ensartet uddannelse i Frederikshavn Kommune, kan man samle viden og kompetencer centralt, og have peer med veldokumenterede evner og værktøjer.

Forløbet tager udgangspunkt i 7 moduler, der vil styrke dig i at stille skarpt på dig selv, samt tage styringen i eget liv, så du kan omdanne dine erfaringer til en erfaringskompetence.

Den teoretiske del af uddannelsen er delt op i 7 moduler:


Modul 1: Peer-faglighed og erfaringskompetence

 • Uddannelsen indledes med en introduktion til peer-fagligheden og erfaringskompetencen for at skabe en fælles ramme og et fælles afsæt.

Modul 2: Recovery og empowerment

 • Hvad betyder recovery og empowerment, og hvordan sættes begreberne i spil som peer-medarbejder?

Modul 3: Stil skarpt på dig selv - en vej til recovery

 • Deltagerne oplæres i at bruge redskabet ”Stil skarpt på dig selv - en vej til recovery”. Formålet hermed er, at deltagerne får et redskab, der, med udgangspunkt i egne erfaringer med redskabet, kan bruges i samtalen med de mennesker, de vil møde som peer-medarbejdere.

Modul 4: Diagnosemestring, sorg, krise og stigma

 • Deltagerne klædes på til at håndtere, forstå og vise forståelse for egne og - i et videre perspektiv som peer-medarbejdere - andres diagnoser, psykiske problemstillinger og reaktionsmønstre

Modul 5: Livshistoriefortælling

 • Deltagerne arbejder med og øver sig i at formidle egen recoveryhistorie. Desuden øves at bringe egne levede erfaringer i spil – og ligeledes parkere disse - når det er relevant i professionelle samtaler.

Modul 6: Kommunikation og konflikthåndtering

 • Der arbejdes med kommunikationsværktøjer med henblik på at gøre deltagerne i stand til at udøve en god kommunikation i arbejdet med andre mennesker.

Modul 7: Roller og grænser

 • - Der arbejdes med at sætte grænser - både for at være en tydelig rollemodel og for at passe på sig selv.

Efter 13 ugers teoretisk uddannelse starter en 13 ugers praktikperiode, hvor deltagerne skal afprøve og øve deres kompetencer i praksis.

Den teoretiske del af peer-uddannelsen har et omfang på 78 timer. Undervisningen foregår over 13 uger med forventeligt 6 – 12 timer om ugen. Ud over tilstedeværelse må der forventes en del tid til forberedelse, refleksion/studiegrupper og efterbearbejdelse af undervisningen, bl.a. pga. det meget personlige engagement.

Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13 ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken består i, at man bliver peer-medarbejder i den kommunale psykiatri eller andre relevante kommunale arbejdspladser. I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen.

På uddannelsen optages som udgangspunkt 10 studerende og undervisningen varetages af to undervisere – en faguddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen.

På baggrund af skriftlige ansøgninger, udvælges de mest kvalificerede ansøgere til uddannelsen. Ansøgerne skal som udgangspunkt bo i Frederikshavn kommune.

Du kan ansøge om optag på uddannelsen i perioden 23. maj til 6. juni 2024.

Du kan komme i betragtning, hvis:

 • Du er over 18 år.
 • Du har personlig erfaring med psykisk sårbarhed.
 • Du skal som udgangspunkt have modtaget:
  • Socialt støtte fra kommunalt regi (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.m).
  • Ambulant behandling- (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien).
  • Indlagt på psykiatrisk afsnit.
 • Du skal ønske og være motiveret for at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.
 • Du skal have et afklaret forhold til psykiatrien- både regionalt og kommunalt, idet uddannelsen bygger på et konstruktivt samarbejde med og mellem systemerne.
 • Du skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed – fx have en bevidsthed om ens egen oplevelse er særlig, og ikke kan overføres til alle andre.
 • Du skal have afstand til egne oplevelser med behandlings- og socialpsykiatrien – dvs. kunne skille egne eventuelle negative oplevelser fra i arbejdet med andre mennesker.
 • Du skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv (grænser, styrker osv.).
 • Du skal kunne læse og skrive på dansk.
 • Du skal bo i Frederikshavn kommune.
 • Du skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. skal aftale med evt. sagsbehandler, at uddannelsen kan indgå i dit forløb (vigtigt at der er styr på dette, så vi undgår frafald undervejs).

Du kan ikke komme i betragtning, hvis:

 • Du må ikke have et aktivt misbrug af stoffer og/eller alkohol.
 • Du må ikke have demens.
 • Kommunikation skal kunne foregå uden tolkebistand.

Ansøg om optagelse på Peer-uddannelsen

Som færdiguddannet peer-medarbejder åbner forskellige muligheder sig for at bidrage til samfundet og støtte andre på deres rejse mod bedring og trivsel.

En af de muligheder, der står til rådighed for færdiguddannede peer-medarbejdere, er at arbejde frivilligt. Frederikshavn Kommune tilbyder uddannelsen til peer-medarbejder som et frivilligt tilbud. Mange arbejdspladser ser dog værdien i at ansætte peer-medarbejdere som en del af deres team.

Uanset om man arbejder frivilligt eller som lønnet peer medarbejder, er det vigtigt at anerkende den uvurderlige rolle, som peer medarbejdere spiller i samfundet ved at dele deres erfaringer og støtte andre på deres vej mod bedring og trivsel.

Frederikshavn kommune garantere ikke job efter endt praktikperiode, men har erfaringer fra andre kommuner, at mange ender med job både som frivillige og lønnede.